Subskrybuj artykuły w tej kategorii

Tekst jest fragmentem książki "E-learning dla dorosłych "

Internet w edukacji dorosłych -  e-learning , edukacja dorosłych , internet

Kształcenie formalne odnosi się do zinstytucjonalizowanych form, jak np. szkoły i uczelnie. Nauczanie i uczenie się odbywają się zgodnie ze standardami opartymi na stałych, pod względem czasu i treści nauki, formach, takich jak: klasy, stopnie, programy lub podręczniki. Kształcenie nieformalne odnośni się natomiast do tych jego form, które są świadomie zorganizowaną działalnością oświatową, która odbywa się poza ustalonym systemem kształcenia formalnego.

czytaj dalej »

REKLAMA


Możemy wskazać trzy systemy edukacji dorosłych. Są to: • kształcenie formalne,

 • kształcenie nieformalne,

 • kształcenie pozaformalne.


Kształcenie formalne odnosi się do zinstytucjonalizowanych form, jak np. szkoły i uczelnie. Nauczanie i uczenie się odbywają się zgodnie ze standardami opartymi na stałych, pod względem czasu i treści nauki, formach, takich jak: klasy, stopnie, programy lub podręczniki. Kształcenie nieformalne odnośni się natomiast do tych jego form, które są świadomie zorganizowaną działalnością oświatową, która odbywa się poza ustalonym systemem kształcenia formalnego. Działalność ta podejmowana jest samodzielnie czy też w ramach zorganizowanej akcji, umożliwiającą określonej grupie uczestników osiągnięcie założonych celów edukacyjnych i zaspokojenie potrzeb w tym zakresie. Przyjmuje ona rozmaite formy, np. warsztatów, treningów, kursów. Zaliczają się tu również różnego rodzaju kursy korespondencyjne. Kształcenie pozaformalne, nazywane również incydentalnym, jest formą uczenia się o charakterze niezorganizowanym. Jest to niesystematyczny proces, odbywający się faktycznie w ciągu całego życia. Tą drogą osoba ucząca się nabywa wiedzę oraz umiejętności, kształtuje swoje postawy, utrwala wartości, korzystając z codziennego doświadczenia oraz wychowawczego wpływu swojego środowiska. W edukacji dorosłych, rozumianej zwłaszcza jako całożyciowy proces oraz rozwój jego cech indywidualnych i społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach, możemy odnaleźć wiele zastosowań dla internetu, a w szczególności e-learningu zarówno w systemie formalnym, nieformalnym, jak i pozaformalnym.


Do kształcenia dorosłych realizowanego z wykorzystaniem internetu możemy również odnieść jego trzy podstawowe modele określone przez Mieczysława Malewskiego jako technologiczny, humanistyczny i krytyczny, rozumiane także (chociaż nie tylko) jako kształcenie formalne, nieformalne i pozaformalne. Gdy mówimy o kształceniu człowieka dorosłego, warto w sposób szczególny przeanalizować ten proces w świetle założeń teorii kształcenia wielostronnego. Powstała ona w wyniku badań przeprowadzonych w Katedrze Dydaktyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej pierwszy zarys przedstawił Wincenty Okoń w 1965 roku w rozprawie Wielostronne uczenie się a problem aktywności uczniów. Pierwszy pełny opis teorii kształcenia wielostronnego przedstawił w książce Podstawy wykształcenia ogólnego (Okoń 1967). Stała się ona również podstawą dla wielu dalszych badań i prac uczniów, następców i współpracowników autora.
U źródeł teorii kształcenia wielostronnego leży przekonanie, że osobowość jest stopniowo harmonizującą się całością, a celem oddziaływań dydaktycznych jest homo concord – człowiek pełny, zachowujący wewnętrzną harmonię, aktywny w sferze poznawania i zmieniania świata oraz przeżywania wartości. Przedmiotem teorii wielostronnego kształcenia jest rozwój człowieka pod wpływem kształcenia. Przez kształcenie wielostronne Okoń rozumie „(…) złożony proces rozwoju człowieka, dokonujący się pod wpływem kształcenia, i to nie tylko szkolnego nauczania i uczenia się.

Mówiąc o rozwoju człowieka, mamy na myśli zarówno rozwój poszczególnych jednostek poddanych edukacji, jak i rozwój całego – młodego i starszego – pokolenia, w swoisty sposób wpływający na rozwój i postęp w życiu społeczeństwa (…)”. Wincenty Okoń, po zanalizowaniu badań prowadzonych nad ośrodkowym układem nerwowym, zwrócił uwagę na to, że współczesna szkoła kładzie zbyt duży nacisk na rozwój lewej półkuli ucznia, która odpowiada za procesy myślenia, mowy oraz przetwarzania informacji, zaniedbując tym samym półkulę prawą, która odgrywa znaczącą rolę w syntezie odbieranych bodźców oraz odpowiada za intuicję. Okazuje się, że te ważne funkcje obu półkul nie mogą realizować się niezależnie od siebie, a tym samym nie jest możliwe stosowanie wobec nich odrębnych, wyizolowanych sposobów oddziaływania pedagogicznego. Harmonijna interakcja jest warunkiem pełnego rozwoju człowieka. Wymaga ona jednak wielostronnego pobudzania ośrodków, zlokalizowanych zarówno w prawej, jak i w lewej półkuli mózgu. Człowiek jest istotą nie jedynie poznającą (ucząca się i rozwiązującą problemy), ale także wartościującą i działającą, gdyż po uzyskaniu informacji o otaczającym świecie dokonuje ich oceny i podejmuje działania.

Kształcenie wielostronne łączy podstawowe funkcje: • Poznanie świata oraz siebie –poznawanie wiedzy gotowej i jej przyswajanie (funkcje intelektualna, poznawcza, w tym również poznawanie wiadomości i rozwiązywanie problemów).

 • Wartościowanie – aktywność emocjonalna (nadawanie wartości, przeżywanie).

 • Działanie, które ma na celu dokonanie zmian – podejmowanie działania (aktywność praktyczna).


Do takich właśnie funkcji człowieka w procesie poznawczym świata odwołuje się koncepcja kształcenia wielostronnego W. Okonia. Ma ona tak duże znaczenie dla współczesnej dydaktyki polskiej, że została uznana za wiodący model (paradygmat) jej unowocześniania i przebudowy. Koncepcja ta zakłada podmiotowy charakter uczestnictwa ucznia w procesie kształcenia. W osobowości rozwijającego się człowieka dostrzega się i mocno podkreśla zaangażowanie emocjonalne, jakie towarzyszy procesom intelektualnym. Dziecko nie tylko zdobywa wiedzę poprzez poznawanie świata i siebie, ale także wykorzystuje ją w przekształcaniu otaczającej je rzeczywistości oraz w zmienianiu siebie samego. Towarzyszą temu przeżycia, które w edukacji powinny być uwzględnione bardziej, niż to się do tej pory dzieje. Organizując proces uczenia się dorosłych, nauczyciel powinien brać pod uwagę wieloaspektową aktywność człowieka i obejmować programem działań przyswajanie gotowych wiadomości, samodzielne odkrywanie i badanie, a następnie wdrażanie do praktyki. Tym trzem strategiom towarzyszy wyzwalanie uczuć, ich pobudzanie, kształtowanie oraz przekazywanie. Funkcjonowanie człowieka i wiedza, jaką interioryzuje w toku aktywności życiowej, jest fundamentem, na którym skonstruowano teorię wielostronnego kształcenia.
Okazuje się, że utrwalona w piśmie wiedza naukowa ma swoją strukturę. Stanowią ją cztery warstwy treści: opisowa, wyjaśniająca, oceniająca i normatywna. Wymienione składniki wiedzy są we wzajemnym związku, i to tak dalece, że niekiedy trudno je od siebie odróżnić (np. opis i wyjaśnienie).
Jeżeli w nauce wyodrębniono cztery zasadnicze kategorie zdań odzwierciedlających naszą rzeczywistość, to podobnie możemy przyjąć, iż istnieją cztery podstawowe drogi poznania, które powinien wykorzystywać nauczyciel.
Tak więc dla każdej warstwy wiedzy, w której gromadzimy odpowiednie treści odzwierciedlające nasze poznanie świata – rozumienie go, oceny i wartości, jakie mu przypisujemy, jak również umiejętność funkcjonowania w nim, istnieją adekwatne sposoby uczenia się, absorbowania i interioryzowania treści. Proces nauczania–uczenia się może więc przebiegać czterema różnymi drogami, z wykorzystaniem różnych strategii działania metod nauczania
i sposobów uczenia. Oto te drogi:


Tekst jest fragmentem książki

E-learning dla dorosłych - Jakub Jerzy Czarkowski

E-learning dla dorosłych

Jakub Jerzy Czarkowski

Wydawnictwo Difin

więcej o książce »

 
5
(1 głos)
 
 
Informuj mnie o nowych artykułach
 
 
Podziel się:
 

e-learning  edukacja dorosłych  internet

Spodobał Ci się ten artykuł? Zobacz również...
 
Nowy model komunikacji -  fora internetowe , komunikacja wewnętrzna , media społecznościowe , wizerunek firmy
Nowy model komunikacji
Roman Rostek | RR Communication Consulting
 
Platforma e-learningowa niedocenionym narzędziem komunikacji -  e-learning , szkolenia , platforma e-learningowa , nowe technologie
Platforma e-learningowa niedocenionym narzędziem komunikacji
Dagmara Szkudlarek  | cyberstudio sp. z o.o.
 
Bądź bezpieczny – szanuj dane (3) -  bezpieczenstwo , informacja , internet , wirus
Bądź bezpieczny – szanuj dane (3)
Ewelina Czarnik | Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o.
 
 
 
 
Dodaj komentarz do: Internet w edukacji dorosłych
*Treść:

 Autor: *Ile to jest 6 dodać 8?

   

Redakcja nf.pl nie odpowiada za treść pozostawionych komentarzy