Szukaj książki

 
 
 
 

Rodzaje publikacji

książka 531
czasopismo 19
multimedium 9
 
 
Meandry e-learningu  - Grażyna Penkowska

Meandry e-learningu

E-learning na świecie rozwija się bardzo dynamicznie, przyczyniając się do zmian nie tylko w systemach edukacji poszczególnych krajów, ale także w innych dziedzinach. Dzięki e-learningowi inaczej uczymy się, pracujemy, korzystamy z dóbr kultury. Książkę odróżnia od podobnych pozycji refleksja towarzysząca zarówno definiowaniu pojęć dotyczących edukacji online, jak i ich praktycznej realizacji w pracy nauczyciela akademickiego.

autor: Grażyna Penkowska
wydawnictwo: Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o.
liczba stron: 172
okładka: miekka
cena: 37,00
 
Pozycja ta wpisuje się w trend postrzegania sieci jako optymalnego środowiska uczenia się w polskich szkołach wyższych. Środowisko to może realizować wszystkie założone cele danego etapu edukacyjnego (e-learning), uzupełniać formę tradycyjną (blended learning), lub wspomagać klasyczną edukację poprzez sieć.

Współczesna odmiana kształcenia na odległość, zwana e-edukacją jest, z punktu widzenia historii rozwoju myśli pedagogicznej, bardzo młoda. Jej początki sięgają dekady XX wieku
i zbiegają się z powstaniem i rozwojem internetu. To właśnie internet stał się motorem rozwoju kształcenia online. Dopóki nie był w Polsce powszechnie dostępny, nie było konieczności szeroko pojmowania e-edukacji. Obecnie sytuacja dojrzała do tego, by nastąpiło przyspieszenie prac nad rozwojem polskiego e-learningu, w szczególności polskiego
e-learningu akademickiego. Kształcenie na odległość ma długa, bo ponad 300-letnią tradycję. Od momentu gdy forma ta stała się równoprawną w edukacji, było oczywiste, że edukacja nie musi mieć postaci klasycznej, tzn. klasowo-lekcyjnej. Kształcenie na odległość w postaci korespondencyjnej rozwijało się na całym świecie od XVII wieku. Powstanie radia a później telewizji znalazło oddźwięk w edukacji poprzez bardziej lub mniej udane eksperymenty. Przełomem było pojawienie się internetu. Stwarza on różnorodne możliwości komunikacyjne, dlatego jego wpływ już dziś jest w edukacji zauważalny.

Prezentowana książka składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera krótką historię rozwoju kształcenia na odległość i wyprowadza rodowód e-lerningu. Rozdział drugi prezentuje różne spojrzenia na to, co rozumie się przez e-learning, oraz pokazuje sposoby wdrażania e-edukacji w polskich uczelniach. Mimo dobrych przykładów rozwoju tej formy kształcenia w uczelniach zagranicznych, rozwój e-learningu akademickiego w Polsce jest wiąż powolny. Autorka wskazuje na sposoby rozwoju tej formy nauki w ośrodkach akademickich. Kolejny rozdział podejmuje wyzwanie umieszczenia teoretycznego
e-learningu w pedagogice. W rozdziale tym podkreślono rolę komunikowania się, które jest jednym z centralnych pojęć w pedagogice i fundamentalnym w procesie uczenia się online. Następne rozdziały zawierają analizę modeli kształcenia zdalnego oraz prezentacje wyników badań autorki nad e-learningiem.

Książka pisana jest z perspektywy praktyka, ale autorka nie uchyla się od rozwijania własnych koncerski mogących stanowić udział w budowie teoretycznych koncepcji mogących stawić udział w budowanych teoretycznych podstawach kształcenia zdalnego.